English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)

Inžinierska geodézia

 • zameranie záujmového územia a vyhotovenie mapového podkladu pre projekčnú činnosť
 • vytyčovanie stavebných objektov s priestorovou skladbou (mostné objekty, polyfunkčné budovy, iné stavebné a monolitické konštrukcie - podrobné vytýčenie)
 • vytyčovanie drobných stavieb
 • vytyčovanie líniových stavieb (inžinierskych sietí)
 • porealizačné zameranie skutočného stavu (budov, sietí,...)
 • porealizačné zameranie a vyhotovenie elaborátu pre digitálnu mapu mesta
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • kontrolné merania pred, počas a po ukončení stavebných prác (kontrola sadania budov, mostných objektov, kontrola zvislosti...)
 • vypracovanie vytyčovacích výkresov
 • účelové mapovanie (základná mapa závodu, základná mapa mesta, predrealizačné zamerania)
 • tvorba digitálnych modelov terénu
 • 3D skenovanie
  BB R1 Most 218