English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)

Práce v katastri nehnuteľností

  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • vyhotovenie geometrických plánov (na vysporiadanie pozemkov, na rozdelenie pozemkov, na zriadenie vecného bremena, na zameranie stavby, kolaudáciu, atď.)
  • spracovanie podkladov pre výkup pozemkov
  • spracovanie podkladov pre účely záberu pozemkov a vyňatie z PPF a LPFGeometricky plan